ĐỨNG ĐẦU

cỡ chữ:

  • Nhỏ
  • Trong
  • Lớn
đóng

Về dịch thuật

đọc to
トップイメージ

Thủ tục tham gia khóa học
3BƯỚC CHÂN

BƯỚC 1 Đăng ký doanh nghiệp của bạn

Ghi chú


・Việc đăng ký văn phòng phải được thực hiện bởi đại diện của mỗi văn phòng.

事業所の代表者が事業所登録手続きをするイラスト

- Nếu có nhiều văn phòng trong cùng một công ty, vui lòng lấy mã văn phòng cho từng “số văn phòng bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng”.

- Quý khách vui lòng chuẩn bị sẵn một địa chỉ email riêng cho từng văn phòng làm địa chỉ email đại diện để đăng ký.

事業所ごとのメールアドレスの用意と、事業所ごとに手続するイメージイラスト

・Vui lòng cho phép miền “@worldpl.co.jp” nhận tin nhắn.

1

Trang web đào tạo cơ bản về chăm sóc chứng mất trí nhớ
trang đầu
Bắt đầu từ nút "Mẫu đăng ký doanh nghiệp"

TOPページの事業所登録フォームのボタンの位置を紹介
Bấm vào “Mẫu đăng ký kinh doanh”
事業所登録フォームボタン部分を拡大
2

Đến trang đăng ký kinh doanh
Vui lòng nhập thông tin cần thiết và đăng ký.

Nếu "số văn phòng bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng" không có trong danh sách văn phòng do chính quyền địa phương cung cấp thì sẽ xảy ra lỗi.

事業所登録フォームと、確認画面へ進むボタンの位置図

①Nhập thông tin được yêu cầu

② “Tiến tới màn hình xác nhận”
Nhấp chuột

Địa chỉ email đã đăng ký không thể được sử dụng.

矢印
確認画面と、登録申請するボタンの位置図

③ Kiểm tra nội dung nhập trên “màn hình xác nhận” và gửi

3

Sau khi gửi biểu mẫu, từ hệ thống e-learning
Một "mã văn phòng kinh doanh" sẽ được cấp.

登録完了メール、eラーニングシステムから登録代表メールアドレスへ送信するイメージイラスト

Tùy thuộc vào tổ chức thực hiện, có thể mất vài ngày để cấp giấy chứng nhận.

4

Đại diện văn phòng kinh doanh phải cung cấp “mã số doanh nghiệp” đã được cấp và thời điểm đăng ký.
Vui lòng thông báo cho người nộp đơn về "tên doanh nghiệp".

事業所コードと事業所名を、対象受講者へ通知するイメージイラスト

●Mã/tên văn phòng phải giống nhau ở các chữ cái có độ rộng tối đa, nửa độ rộng, chữ hoa và chữ thường, kanji, katakana, ký hiệu và có hoặc không có khoảng trắng, nếu không sẽ xảy ra lỗi. Để chắc chắn, vui lòng sao chép và dán tên doanh nghiệp từ email được gửi từ hệ thống e-learning.

●Một mã văn phòng có thể dùng cho một văn phòng.

BƯỚC 2 Đăng ký học viên

Ghi chú


・Vui lòng đăng ký địa chỉ email mà học sinh có thể sử dụng để liên hệ với cá nhân.

携帯のメールアドレスや個人用のメールアドレスで登録のイメージイラスト

Địa chỉ email được sử dụng để đăng ký kinh doanh không thể được sử dụng.
Nhiều sinh viên cũng không thể sử dụng cùng một địa chỉ email.

- Bạn có thể đăng ký học viên thay mình tại văn phòng chúng tôi nhưng vui lòng chuẩn bị địa chỉ email của từng học viên.

受講者ごとのメールアドレスのイメージイラスト
Nhân đôi
Việc sử dụng là
bạn không thể.

- Vui lòng cho phép miền "@worldpl.co.jp" nhận email.

1

Trang web đào tạo cơ bản về chăm sóc chứng mất trí nhớ
Trên trang đầu
Xác minh địa chỉ email của bạn (đăng ký tạm thời)

eラーニングシステムのトップページにある、「受講申込はこちらのボタン」を表示

①Nhấp vào “Bấm vào đây để đăng ký”

矢印
受講申請、メールアドレスの仮登録の入力フォームと、「メール送信ボタン」を表示

② Vui lòng nhập địa chỉ email mà bạn có thể nhận email từ đó.
đầu vào

③Nhấn nút để gửi

Nhiều người không thể đăng ký bằng một địa chỉ email. Địa chỉ email dùng để đăng ký kinh doanh cũng không được sử dụng.Hãy chắc chắn sử dụng một địa chỉ email mà bạn có thể sử dụng.

2

Gửi email URL cho đăng ký này
nhận được

eラーニングシステムから届いたメールの、URLを開くイメージイラスト
3

Đăng ký thông tin cá nhân (đăng ký)

システムより送信後、24時間以内に登録をするイメージイラスト

- Vui lòng nhập mã văn phòng được văn phòng thông báo.Số này khác với số văn phòng bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng.Xin hãy cẩn thận.

- Sẽ xảy ra lỗi nếu tên doanh nghiệp không có các ký tự toàn chiều rộng, nửa chiều rộng, chữ hoa và chữ thường, chữ kanji, katakana, ký hiệu giống nhau và có hoặc không có dấu cách. Để chắc chắn, vui lòng sao chép và dán tên doanh nghiệp từ email được gửi từ hệ thống.

- Vui lòng đặt mật khẩu của bạn trong vòng 8 đến 16 ký tự bằng cách sử dụng bất kỳ tổ hợp ký tự chữ và số nửa độ rộng nào.

Để biết chi tiết, vui lòng xem "Đăng ký thông tin cá nhân (Đăng ký chính)" tại đây.

受講者用操作マニュアルPDFへのリンクボタン
4

Nhận thông báo hoàn tất đăng ký

eラーニングシステムからユーザーID(ログインID)を送信するイメージイラスト

BƯỚC 3 Thanh toán học phí

Ghi chú


・Xác nhận vị trí văn phòng kinh doanh của bạn
Xin vui lòng.

Nhấp vào đây để kiểm tra các khu vực mà bạn có thể thanh toán cho Trung tâm Sendai và các khu vực khác.

Người từ vùng khácHãy liên hệ với từng tổ chức thực hiện.

Trung tâm Sendai là đơn vị thực hiệnVui lòng làm theo các bước dưới đây để thực hiện thanh toán.
Tôi sẽ làm nó.

・Học phí 3.000 yên/người (đã bao gồm thuế)
là.

・Để thanh toán học phí, vui lòng chọn "Phương thức thanh toán ➡ Thanh toán hoặc Đăng ký mã bản quyền" cho mỗi học viên.

- Trong trường hợp chuyển khoản ngân hàng, phí chuyển khoản ngân hàng sẽ khác nhau đối với mỗi sinh viên (sinh viên có trách nhiệm thanh toán phí chuyển khoản).

受講者が利用できる4つの支払方法「クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、ライセンスキー登録」のイメージイラスト

- Nếu bạn muốn thanh toán cho nhiều người tại văn phòng của mình, bạn sẽ cần phải mua key bản quyền tại văn phòng của mình. Vui lòng tham khảo tại đây để biết chi tiết.

Bấm vào đây để mua key bản quyền
1

《Dành cho những người thuộc tổ chức của Trung tâm Sendai》
Sau khi đăng ký, chọn phương thức thanh toán từ ① đến ④.
*Nếu màn hình lựa chọn phương thức thanh toán không xuất hiện, vui lòng kiểm tra hướng dẫn từ đơn vị thực hiện.

c

※vui lòng xác nhận
Vui lòng liên hệ với quản trị viên văn phòng để nhận "mã cấp phép".

受講料の4つの支払方法、①クレジットカード決済②銀行振込、③コンビニ決済、④ライセンスキー登録と選択するボタン位置図

MỘT

Thanh toán bằng thẻ tín dụng /chuyển khoản ngân hàng chọn

クレジットカード決済 、銀行振込を選択するボタンの位置表示
クレジットカードで支払う場合への矢印 銀行振込でしはらう場合への矢印
クレジットカードで支払う場合への矢印、クレジットカードで支払う場合。クレジットカード情報を入力するフォームの表示。●カード番号と有効期限を入力して送信。 ●ほどなく受講開始できます。※手数料はかかりません。クレジットカードで支払う場合sp
銀行振込でしはらう場合への矢印。銀行振込で支払う場合。銀行振込ボタンを押した後、口座情報が表示された画面の一例の表示。●ご自身専用の振込先の情報が表示されます。●振込先情報は、登録したメールアドレスにも送信されます。●口座有効期限は30日です。●入金確認後、受講開始になります。銀行振込で支払う場合sp

B

Chọn cửa hàng tiện lợi để thanh toán trong số 4 lựa chọn

*"sendonly@epsilon.jpHãy chắc chắn rằng bạn có thể nhận được

*Khi thanh toán tại cửa hàng tiện lợi,Nhập số điện thoạiKhi có000 000 000Vui lòng nhập

コンビニ決済の種類と選択ボタン「ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマート」の位置表示。
コンビニ払いからの矢印
コンビニ決済選択後のお支払情報確認画面の一例と、支払方法を選び直すボタンを表示。有効期限は10日間です。支払い方法を選び直すことができます。

*Thanh toán tại cửa hàng tiện lợi mà bạn đã chọn cho địa chỉ email của mình
Một email hướng dẫn sẽ được gửi.
(Gửi từ sendonly@epsilon.jp)

コンビニ決済の案内メールを受信後、支払をするイメージイラスト

C

Đăng ký key bản quyền (Thanh toán học phí tại văn phòng doanh nghiệp)

受講者のライセンスキー登録フォームと、登録をするボタンを表示。事務所から知らされた「LC」から始まる、ライセンスキーを入力。ライセンスキー登録画面sp
ライセンスキー登録完了の矢印

Màn hình hoàn tất đăng ký sẽ được hiển thị và bạn có thể bắt đầu khóa học.

受講者のライセンスキー登録確認画面の一例を表示
2

"Thông báo bắt đầu khóa học"
nhận được

eラーニングシステムから送信される、受講開始のお知らせメールを受信後、受講を開始するイメージイラスト
3

Bắt đầu khóa học

ログイン案内画面

Trang đầu của trang web đào tạo cơ bản về chăm sóc chứng mất trí nhớĐăng nhập tại

  • ・ID người dùng (ID đăng nhập): ghi trong email
    số có 11 chữ số
  • ・Mật khẩu: Mật khẩu bạn đặt khi đăng ký
受講の開始ボタン案内画面

②Nhấp vào nút “Bắt đầu nghiên cứu tiếp theo” trên trang của tôi

  • Màn hình khóa học sẽ mở và bắt đầu.
4

Biên lai hóa đơn Về việc cấp chứng chỉ hoàn thành

Bạn có thể tự phát hành nó trên "Trang của tôi".

*Nếu menu xuất hóa đơn/biên lai không hiển thị, vui lòng liên hệ với tổ chức thực hiện.
Danh sách các tổ chức triển khai e-learning (chính quyền địa phương)
Bạn có thể kiểm tra tại.
My page画面にある、㋐請求書発行ボタン、㋑領収書発行ボタン、㋒修了証書発行ボタンの位置を表示

㋐Xuất hóa đơn

㋑Phát hành biên nhận

Tên công ty/tên doanh nghiệp/tên sinh viên sẽ được liệt kê.

*Xin lưu ý rằng có thời hạn tải xuống và giới hạn về số lượng vấn đề.

㋒Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

Khi bạn đã học xong tất cả các chương, nút xuất bản sẽ được bật.

●Hóa đơn, biên lai và chứng chỉ hoàn thành phải được tải xuống dưới dạng tệp PDF nên có thể khó xem nếu không cài đặt phần mềm tương thích.

●Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng ứng dụng dành cho máy in bạn đang sử dụng đã được cài đặt.
*Chủ yếu là điện thoại thông minh và máy tính bảng
Khi đang sử dụng

●Vui lòng điều chỉnh môi trường của bạn trước khi xem trang hoặc đăng nhập trên một thiết bị khác (chẳng hạn như máy tính tại văn phòng của bạn) và tải xuống lại.

スマートフォン

Ví dụ về phần mềm dành cho máy tính bảng và điện thoại thông minh Android

Vui lòng thử phát hành sau khi tải xuống phần mềm bên dưới.
Hoặc thử nó trên máy tính văn phòng của bạn.
Adobe Acrobat Reader: Chỉnh sửa PDF (Tải xuống ứng dụng PDF)