ĐỨNG ĐẦU

cỡ chữ:

  • Nhỏ
  • Trong
  • Lớn
đóng

Về dịch thuật

đọc to

Tiếng Nhật đơn giản (N4)・
Cách chọn trang có ngôn ngữ khác

eラーニングサイトのトップページにある、ほかの言葉の選択ボタン位置を表示

Bấm vào đây để xem các ngôn ngữ khác
nhấp chuột

矢印
ほかの言葉の選択画面、日本語、やさしい日本語(N4)、英語、ベトナム語、インドネシア語、中国語、ビルマ語のボタンを表示
表示言語選択ボタンsp

Chọn một trong sáu ngôn ngữ hiển thị và nhấp vào

Bấm vào đây để quay lại màn hình hàng đầu tiếng Nhật thông thường

矢印
やさしい日本語(N4)、英語、ベトナム語、インドネシア語、中国語、ビルマ語で表示されたトップ画面のイメージ画像

Trang trên cùng của ngôn ngữ đã chọn sẽ mở ra.Bấm vào nút màu đỏ để tiếp tục

Tiếng Nhật dễ dàng Trang của tôi(Năm ngôn ngữ khác cũng được hiển thị bằng tiếng Nhật dễ dàng)

ほかの言葉を選択後のMy page画面の一例、テキストダウンロードボタン、用語対応表ダウンロードボタンの表示 学習開始ページsp

Các nút văn bản cho ngôn ngữ đã chọn sẽ được hiển thị

Đây là bảng tương ứng thuật ngữ trong 6 ngôn ngữ.