ĐỨNG ĐẦU

cỡ chữ:

  • Nhỏ
  • Trong
  • Lớn
đóng

Về dịch thuật

đọc to
学習方法選択イメージイラスト

Hướng dẫn sử dụng hướng dẫn âm thanh có phụ đề

Tham dự một trong ba loại video
Xin vui lòng chọn

 日本語の選べるガイド利用の種類案内

Nếu bạn đang tham gia khóa học bằng tiếng Nhật, bạn có thể chọn từ 1) video thông thường, 2) video có phụ đề hoặc 3) video có hướng dẫn bằng âm thanh.

Tham gia khóa học mà không có hướng dẫn

Đây là phương pháp học tập sử dụng video thông thường có âm thanh. Video này thường được phát.

Tham gia khóa học với hướng dẫn có phụ đề

Đây là phương pháp tham gia khóa học trong đó phần giải thích bằng âm thanh được hiển thị dưới dạng chú thích ở cuối màn hình.
Video này dành cho những người không nghe được hoặc gặp khó khăn trong việc nghe.

Tham dự với hướng dẫn âm thanh

Ngoài phần giải thích bằng âm thanh về nội dung khóa học, đây là video cung cấp phần giải thích bằng âm thanh bổ sung cho các hình ảnh được hiển thị. Nó sẽ là nút thứ ba từ bên trái.

Nếu tham gia khóa học bằng tiếng Nhật

Khi bạn truy cập trang video học tập, ba nút sẽ được hiển thị phía trên video: 1) ``Video bình thường'' 2) ``Video có phụ đề'' và 3) ``Video có hướng dẫn bằng âm thanh.'' Vui lòng chọn một trong các nút để sử dụng.

日本語の受講動画の選択画面、左から、①通常動画ボタン、②字幕付き動画ボタン、③音声ガイド付き動画ボタン。
日本語受講動画の選択画面sp

①Tham gia khóa học mà không cần hướng dẫn viên

ガイドなしのボタン紹介画像

Bấm vào đây để xem video mẫu thông thường.

②Tham gia khóa học có phụ đề hướng dẫn

字幕ガイドのボタン紹介画像

Hiển thị mô tả âm thanh trong phụ đề.

Bấm vào đây để xem video mẫu có phụ đề.

Hiển thị mô tả âm thanh trong phụ đề.

③Tham gia khóa học với hướng dẫn âm thanh

音声ガイドのボタン紹介画像

Văn bản không có giải thích bằng âm thanh có thể được giải thích bằng âm thanh và nội dung trên màn hình có thể được giải thích bằng âm thanh.

Bấm vào đây để xem video mẫu có âm thanh.

Văn bản không có giải thích bằng âm thanh có thể được giải thích bằng âm thanh và nội dung trên màn hình có thể được giải thích bằng âm thanh.

Chuyển đến nội dung