TOP

Laki:

 • M
 • K
 • M
malapit na

Tungkol sa pagsasalin

受講料の支払いについての質問

Para sa mga gumagamit ng munisipyo na nagtalaga ng Sendai center

 • 仙台センターを指定している自治体とは何ですか?➡︎A
 • 受講料はいくらですか?
  銀行振込手数料はかかりますか?➡︎A
 • 支払方法を教えてください。
  銀行振込以外で支払はできますか?➡︎A
 • バーチャル口座とは何ですか?
  普通の銀行から振り込めますか?➡︎A
 • 銀行振り込みの振込先を知りたい➡︎A
 • Gusto kong magbayad sa isang opisina ng negosyo (corporate)➡︎A
 • Gusto kong magbayad para sa maraming tao nang sabay-sabay.➡︎A
 • Magbibigay ba ng resibo?➡︎A

Para sa mga gumagamit ng mga munisipalidad na hindi itinalaga ng Sendai Center

 • Ano ang lokal na pamahalaan na hindi itinalaga ng Sendai Center?➡︎A
 • 受講料はいくらですか?
  振込手数料はかかりますか?➡︎A
 • Mangyaring sabihin sa akin ang paraan ng pagbabayad➡︎A
 • Magbibigay ba ng resibo?➡︎A
 

受講料の支払いについて一覧