ĐỨNG ĐẦU

cỡ chữ:

  • Nhỏ
  • Trong
  • Lớn
đóng

Về dịch thuật

đọc to

Bây giờ bạn có thể tự thay đổi địa chỉ email của mình.

① Đăng nhập từ trang đầu e-learning và mở Trang của tôi

 

 

② Nhập địa chỉ email mới của bạn và nhấp vào nút "Gửi email xác nhận"

 

メールアドレス変更入力フォームと、確認メール送信ボタンを表示。

 

③ Nhập “mã khóa' sẽ được gửi

 

④ Đã nhận được “mã khóa” và nhấp vào nút “Xác nhận”.

* "Mã khóa" có hiệu lực trong 24 giờ sau khi gửi.

 

⑤ Địa chỉ email của bạn đã được thay đổi và thông báo hoàn tất thủ tục sẽ được gửi đến địa chỉ email mới của bạn.