ထိပ်တန်း

အရွယ်:

  • သေး
  • အလတ်
  • ကြီး
အနီးကပ်

ဘာသာပြန်ခြင်းအကြောင်း

ဖတ်ပြော
QAイメージ画像

သင်တန်းကြေးပေးဆောင်ခြင်း။
မေးခွန်းများအကြောင်း

Sendai စင်တာသတ်မှတ်ထားသော စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ကို အသုံးပြုသူများအတွက်